RENDEVSKI Dental Clinic, Bitola Video November 17, 2018, 10:08pm

Videos by RENDEVSKI Dental Clinic in Bitola. Welcome to the Official page of RENDEVSKI Dental Clinic

ПРОЦЕС НА ДИРЕКТНО ЛАСЕРСКО СИНТЕРИРАЊЕ НА МЕТАЛ (DMLS)

Во стоматолошката ординација РЕНДЕВСКИ, после рутинската дијагноза и планирањето на третманот, се започнува со земање на отпечаток од подготвените заби. Во интермедијарната заботехничка лабораторија се доставува отпечатокот и се подготвува модел. Моделот се скенира, и коронката или мостот се дизајнира користејќи се компјутерски потпомогнат дизајн (CAD дизајн) и се испраќа до централната единица за обработка. Централната единица за обработка обично е оддалечена лабораторија со опрема за ласерско синтерирање. Специјален софтвер за компјутерски потпомогната обработка (CAM) се користи за увоз на CAD-датотека, која вообичаено е испорачана во STL формат од софтверот за скенирање / CAD.
CAM софтверот понатаму ги пресекува деловите во дискретни хоризонтални слоеви.
Откако ќе постои доволен број на коронки и мостовски конструкции за работа (обично 90-120 единици), ласерот започнува производство слој по слој во период од само неколку часа. Металната прашина се раширува низ работната платформа. За топење на прашината од метална легура се користи ласерски зрак со висока моќност, следејќи го со однапред определена патека слој по слој. Оваа патека е креирана од CAD датотека. Машината произведува неколку стотици стоматолошки протези од метален прав. Брзината е околу 3 минути по коронка.
MLS коронките и мостовите се направени од големина на честички од 3-14 μm. Ова во комбинација со екстремно финиот точкест ласер (0,1 mm) резултира со густина од 99,9%, што доведува до цврсти слоеви. Густо синтерираните коронки практично немаат празнини. Процесот резултира со многу точни реставрации со добро изразени детали. Маргиналното отстапување на реставрацијата е клинички прифатливо и таа поседува постојан квалитет и сила.

Употребата на автоматско скенирање и CAD софтвер резултира со целосна контрола врз дизајнирањето на конструкцијата. Со оваа метода сите може да се стандардизираат дебелината на површината, дизајнот на членовите и дебе

Other RENDEVSKI Dental Clinic videos

Hyaluronic fillers

"Beauty begins the moment you decide to be yourself".👉Get your promo lip filler now at RENDEVSKI Dental Clinic👈

ПРОЦЕС НА ДИРЕКТНО ЛАСЕРСКО СИНТЕРИРАЊЕ НА МЕТАЛ (DMLS)Во стоматолошката ординација РЕНДЕВСКИ, после рутинската дијагноз...

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C